Privatnost i zaštita podataka

Opće odredbe i promjene

Suma Informatika d.o.o., Badalićeva 27, 10.000 Zagreb, OIB: 93926415263 (u daljnjem tekstu: suma-informatika.hr) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima suma-informatika.hr pristupili putem kontakt obrasca odnosno pojedinih usluga suma-informatika.hr-a, a posredstvom kojih je suma-informatika.hr-u omogućen pristup osobnim podacima. Nadalje, suma-informatika.hr obvezuje svoje zaposlenike da se pridržavaju navedenih odredbi.

Obujam usluga koje nudi suma-informatika.hr je u stalnom razvoju te stoga bilo koje promjene okolnosti koje se mogu dogoditi, mogu izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Primjenjivat će se izjava o privatnosti podataka prema posljednjim izmjenama kako je objavljena na Internet stranici http://suma-informatika.hr. Izmjene ove izjave o privatnosti i zaštiti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenoj stranici. Korisnike se upućuje da povremeno provjere promjene ovog dokumenta.

Privola korisnika i odustanak

suma-informatika.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja suma-informatika.hr-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi suma-informatika.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

U načelu, suma-informatika.hr prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od suma-informatika.hr-a (Internet stranica) i komuniciraju s suma-informatika.hr-om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge suma-informatika.hr-a (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
 • Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
 • Osobni podaci koje generira suma-informatika.hr ili treće osobe (primjerice šifre),
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka koja se dešava:

suma-informatika.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi suma-informatika.hr,
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje suma-informatika.hr nudi,
 • Dizajna i razvoja spektra usluga koje nudi suma-informatika.hr,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka suma-informatika.hr te njegovih pružatelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvrši suma-informatika.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču suma-informatika.hr ili u kojima suma-informatika.hr sudjeluje.

 Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, suma-informatika.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

suma-informatika.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja suma-informatika.hr (npr. Institucije za istraživanje tržišta). suma-informatika.hr će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je suma-informatika.hr ovlašten da ih obrađuje;

suma-informatika.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je suma-informatika.hr izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. suma-informatika.hr ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na suma-informatika.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.

suma-informatika.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, suma-informatika.hr može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici suma-informatika.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Suma Informatika d.o.o. i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

suma-informatika.hr obrađuje sve sakupljene podatke u Hrvatskoj i čuva ih u sustavima u Hrvatskoj.

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, suma-informatika.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Nakon proteka svrhe za koju su prikupljani, osobni podaci će se izbrisati.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi suma-informatika.hr, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri suma-informatika.hr. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti suma-informatika.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na tonci@suma-informatika.hr ili na poštansku adresu, Badalićeva 27, 10.000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na tonci@suma-informatika.hr, ili na poštansku adresu, Badalićeva 27, 10.000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

E-pošta: info@suma-informatika.hr
Kontakt broj: +385 91 1234003
Faks: +385 1 5560007
Tvrtka: Suma Informatika d.o.o.
Adresa tvrtke: Badalićeva 27, 10.000 Zagreb
Direktor: Tonči Stipičević
Web adresa tvrtke: suma-informatika.hr
OIB: 93926415263